ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

 • Изготвяне и представяне на Годишните финансови отчети. 
   
 • Изготвяне на Годишни данъчни декларации по ЗОДФЛ и ЗКПО.- определяне на данъка, попълване и подаване на данъчната декларация.
   
 • Изготвяне и представяне на годишните статистически форми за Националния статистически институт.  
   
 • Проверка и заверяване на Годишните финансови отчети от дипломиран експерт-счетоводител. 
   

Счетоводно обслужване

Счетоводна къща Акаунт Консулт предлага пълно данъчно и счетоводно обслужване на физически и юридически лица, както и данъчна защита пред съответните служби и институции:

 • Изготвяне на счетоводна политика и инвидуален сметкоплан за предприятието.
 • Оперативно водене и приключване на счетоводната отчетност.
 • Осчетоводяване на първични и вторични счетоводни документи.
 • Дълготрайни активи - завеждане, изготвяне на амортизационни планове, начисляване на амортизации, отписване.
 • Материални запаси – осчетоводяване и отчитане.
 • Осчетоводяване на фактури - клиенти и доставчици.
 • Подготовка и проверка на дневници за покупки и продажби.
 • Изготвяне и предаване на месечна Справка декларация по ДДС .
 • Изготвяне и подаване на Интрастат и VIES декларации.
 • Осчетоводяване на банкови извлечения, приходни и разходни касови ордери в лева и валута.
 • Осчетоводяване на авансови отчети в лева и валута.
 • Осчетоводяване на банкови заеми, лизинги в лева и валута.
 • Определяне и начисляване на дължими данъци и такси - на основание на ЗДДС, ЗКПО, ЗМДТ.
 • Съставяне на трудови и граждански договори – назначаване и освобождаване на персонал.
 • Начисляване на дължими осигуровки и данъци върху разходите за заплати.
 • Подготовка на документи и справки изисквани от данъчните органи във връзка с проверки и данъчни ревизии.
 • Архивиране на счетоводна документация.

Данъчни и административни услуги

ДОПЪЛНИТЕЛНИ СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ от Акаунт Консулт България ЕООД гр. София.

 • Удостоверение за липса на данъчни задължения;
 • Актуално състояние на фирмата;
 • Консултации за данъчно планиране и легално оптимизиране на данъци;
 • Данъчна защита.

Компанията

Документи

Партньори